1. English
  2. 繁体中文
  3. 简体中文
站内搜索

释迦牟尼佛传(二十六)

2020-05-31

第二十六章 在竹林精舍的教化 频婆娑罗王迎接佛陀住在王宫...

查看详情

释迦牟尼佛传(二十五)

2020-05-30

第二十五章  频婆娑罗王的皈依 佛陀离开尼连禅河优楼频罗迦...

查看详情

释迦牟尼佛传(二十四)

2020-05-30

第二十四章 三迦叶弃邪归正 佛陀独自一人,踏着庄严而稳重...

查看详情

释迦牟尼佛传(二十三)

2020-04-27

第二十三章 最初的居士和信女 自从憍陈如等五人皈依佛陀以...

查看详情

释迦牟尼佛传(二十二)

2020-04-23

第二十二章 初转法轮教团成立 佛陀踏着慈悲的步伐,独自向...

查看详情

释迦牟尼佛传(二十一)

2020-04-09

第二十一章 成就无上正觉的佛陀 降伏恶魔以后的太子,志愿...

查看详情